Wykładowcy / Eryk Łon

Dr hab. Eryk Łon

prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon

Katedra Finansów Publicznych UEP

Wykłady otwarte dostępne w Internecie:

- Polski rynek akcji w 2011 roku, wykład otwarty dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2 marca 2011 roku:

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.zo.ue.poznan.pl%2Ffiles%2FEryk%2520%25C5%2581on%2520-%2520Polski%2520Rynek%2520Akcji%25202011.ppt&ei=QoGIVPDILtPaatLigrAH&usg=AFQjCNEfq5ET0KOIIAPtwF_I3u7R8FZAnw&bvm=bv.81456516,d.d2s

 

- Polski rynek akcji w 2014 roku sytuacja bieżąca i perspektywy – wykład otwarty dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 23 kwietnia 2014 roku http://kameleon.ue.poznan.pl/ufiles/528-att/2014_04_23___on.pdf

 

- Raport o euro: „Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro”:

http://analizy-rynkowe.pl/wp-content/uploads/2014/11/raport1.pdf

 

- Cykl otwartych wykładów dla studentów na temat giełdy:

http://www.pafere.org/artykuly,n267,makroekonomia_a_gielda.html

 

Publikacje z tematyki rynku finansowego:

Książki:

E. Łon, Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2006

http://www.poczytaj.pl/26272

E. Łon, Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji, Wyd. SIN, Sopot 2011

http://www.p-i-w.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4135

 

Artykuły:

E. Łon, Makroekonomiczne uwarunkowania cyklu prezydenckiego w USA, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 12, 2004, s. 23-28.

E. Łon, Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności gospodarczej, Gospodarka Narodowa, 2005, nr 3, s. 11-33.

E. Łon, Kurs walutowy a koniunktura na rynku akcji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 8, s. 25-34.

E. Łon, Powiązania między przebiegiem cyklu wyborczego a koniunkturą na rynku akcji w wybranych krajach, Stosunki międzynarodowe, nr 1-2, 2005, s. 97-117.

E. Łon, Makroekonomiczne uwarunkowania premii na wschodzących rynkach akcji, Bank i kredyt, nr 7, 2005, s. 28-39.

E. Łon, Rynek akcji jako barometr sytuacji makroekonomicznej, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa nr 5, 2006, s. 21-29.

E. Łon, Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na rynkach akcji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Pieniądze i Więź, nr 4, 2005, s. 131-145.

E. Łon, Makroekonomiczne uwarunkowania wskaźników wyceny rynku akcji, Pieniądze i Więź, 2005, nr 2, s. 83-93.

E. Łon, Nakłady inwestycyjne a koniunktura na rynku akcji, Pieniądze i Więź, 2005, nr 3, s. 47-58.

E. Łon, Determinanty kursów akcji banków notowanych na WGPW, Nasz Rynek Kapitałowy, 2005, nr 2, s. 67-74.

E. Łon, Budżetowe uwarunkowania koniunktury na rynku akcji, Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom LXXI, 2005, s. 151-177.

E. Łon, Konwergencja makroekonomiczna a koniunktura na rynku akcji, Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom LXXXII, 2005, s. 225-251.

E. Łon, Spółki cykliczne i defensywne na polskim rynku akcji z punktu widzenia inwestora giełdowego, Studia i prace. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt naukowy nr 65, 2006, s. 27-42.

E. Łon, Międzynarodowe implikacje makroekonomicznego i giełdowego efektu prezydenckiego w USA, Nasz Rynek Kapitałowy nr 3-4, 2005, s. 29-32.

E. Łon, Wpływ decyzji NBP na koniunkturę na polskim rynku akcji, Biuletyn Bankowy nr 6, 2005, s. 80-85.

E. Łon, Płynność a koniunktura na rynku akcji, Bank nr 6, 2005, s. 10-13.

E. Łon, Cykl wyborczy po polsku, Gazeta Bankowa, 5 września 2005, s. 20-22.

E. Łon, Barometr stycznia, Gazeta Bankowa, 20 luty 2006, s. 30-32.

E. Łon, Premia małych spółek, Gazeta Bankowa, nr 21 z dn. 22 maja 2006 r., s.27-29.

E. Łon, „Barometr jesienny” fundusze obligacji a GPW, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 9, 2006, s. 93-95.

E. Łon, Makroekonomiczne uwarunkowania powiązań między ratingiem krajowym z koniunkturą na rynku akcji, Biuletyn Bankowy, nr 7-8, 2005, s. 68-75.

E. Łon,Dolar a koniunktura na rynku akcji, Bank, nr 10, 2005, s. 50-53.

E. Łon, Polityka lokacyjna funduszy inwestycyjnych w USA a koniunktura na rynku akcji, „Biuletyn Bankowy”, nr 3, 2006, s. 90-102.

E. Łon, FED a polska giełda, Gazeta Bankowa, nr 39 z dn. 25 września 2006 r., s. 15-17.

E. Łon, Spółki „wygrane” i „przegrane” na przykładzie WIG20 w: Rynek kapitałowy skuteczne inwestowanie, pod red. W. Tarczyńskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Szczecin 2008, s. 672-684.

E. Łon, Polityka pieniężna i budżetowa a koniunktura na rynku akcji w: Rynki finansowe – mikrofinanse, pod red. E. Ostrowskiej i J. Ossowskiego, Wydawnictwo Instytutu Stefczyka, Sopot 2009, s.29-49.

E. Łon, Polityka pieniężna FED a sytuacja na wschodzących i dojrzałych rynkach akcji, w: Studia i prace. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt naukowy nr 108, pod red. J. Ostaszewskiego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2011, s. 82-97.

E. Łon, Wpływ efektów „stycznia” i „przełomu roku” oraz polityki pieniężnej NBP na stopy zwrotu z indeksów giełdowych WIG20 oraz sWIG80, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego, pod red. J. Olszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 249-256.

E. Łon, Makroekonomiczne uwarunkowania budowy portfela funduszy polskich spółek proeksportowych, „Pieniądze i Więź”, nr 3, 2013

E. Łon, Exim bank jako instytucja wspierająca eksport, „Pieniądze i Więź”, nr 4, 2013

E. Łon, Efekty sezonowe na rynkach akcji, „Pieniądze i Więź” nr 3, 2014